Varangerhalvøya Nasjonalpark

Varangerhalvøya Nasjonalpark er Norges største halvøy. Landskapet er svært gammelt i Skandinavisk målestokk, og i stor grad formet før istidene. Innlandsisen under de siste istidene har ligget fastfrosset over store deler av halvøya, og dermed i liten grad endret landskapet. Halvøya består i hovedsak av fjellvidder, og vegetasjonsløse blokkhav (čearru) dominerer store deler av de høyereliggende platåene. Blokkhavene antas å være svært gamle, fra før siste istid. Isbreen har lagt igjen omkring tre tusen særegne såkalte ringmorener, som ellers er kjent fra bare et fåtall andre steder i verden og i lite antall.  Kilde: Miljødirektoratet.no

Lise Sundelin Morottaja 04

Om Varangerhalvøya Nasjonalpark

Plantelivet er særpreget som følge av at Varangerhalvøya er et møtested for arter fra det nordlige Arktis, det østlige Sibir og mer sørlige planter. De små lauvskogene i området er blant de nordligste i verden. Kalkrikt fjell og jordsmonn nord i området gir frodige lommer med sjeldne arter, som varangervalmue, finnmarkssvineblom, svalbardsnømure og kalkarve. På Varangerhalvøya er det et stort antall kulturminner fra eldre steinalder. Spor etter faste eller midlertidige boplasser, fangstanlegg for villrein og samiske helligdommer/ offerplasser ligger spredt, men i hovedsak nær kysten. 

Kilde: Botanikk.no

Den samiske fangstkulturens vinterboplasser lå ved kysten, mens vår- og høstboplassene lå ved elver og vassdrag lenger inn i landet. Først på begynnelsen av 1900-tallet opphørte sesongflyttingene helt. Vinterboplassene gikk deretter for en stor del over til å bli helårs boplasser – mange i dagens Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Det antas at de mange fangstgropene er de eldste fangstinnretningene i parken, flere kanskje anlagt i stein alderen. De fleste ligger nær kysten og bosetningene. Fra Tana og østover er det registrert over 3000 groper. De var i bruk helt opp mot 1500-tallet, da stammen av villrein begynte å avta. 

Båtsfjord Røde Kors og Vardø JFF. Undersøk på forhånd hyttestandard, hvem som eier hytta og om den er åpen. 

Tips: Parker ved nasjonalparkgrensa og gå i lett terreng inn Komagdalen, eller ta en lengre rute på tvers av Varangerhalvøya fra Syltefjord til Vadsø. 

  • Gå hvor du vil, på beina eller på ski. Alt som har motor er i utgangspunktet forbudt.                            
  • Rast hvor du vil, og overnatt gjerne i telt. Rydd opp etter deg, og ta med søpla hjem.            
  • Du kan tenne bål, men husk det generelle bålbrenningsforbudet i skogsmark mellom 15. april og 15. september. Vis hensyn når du sanker ved.                                                                                                   
  • Du kan plukke bær, matsopp og vanlige planter til eget bruk. Vis hensyn til kulturminner,  vegetasjon og dyreliv. Ta ekstra hensyn i hekke- og yngletida.                                                                        
  • Benytt deg av mulighetene til jakt og fiske. Husk jakt-/fiskekort. Ikke bruk levende fisk som agn. Du må heller ikke ta med deg levende fisk fra ett vassdrag til et annet. 
  • Du kan ta med deg hund, men husk båndtvang i perioden 1. april til 20. august.

Kilde: Visitnorway.no